دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۱۱ مدارک فنی

 ۱۴-۱-۱۱-۱: مالک ساختمان یا نماینده قانونی او، برای گرفتن پروانه ساختمان باید مدارک فنی لازم را به ترتیبی که در احکام قانونی (۱۴-۱-۱-۳) درج شده، به منظور تطبیق با الزامات این مبحث از مقررات و تأیید آن، ارائه دهد.

۱۴-۱-۱۱-۲: مدارک فنی شامل نقشه ها و مشخصات فنی، پلان ها، دیاگرام ها، محاسبات مهندسی و نقشه های جزئیات می باشد.

 ۱۴-۱-۱۱-۳: مدارک فنی باید توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال به کارِ مهندسی در تأسیسات مکانیکی ساختمان، تهیه شود.

۱۴-۱-۱۱-۴: در جریان طراحی یا اجرای کار، اگر تغییراتی در نقشه ها یا دیگر مدارک فنی پیش آید، پیش از اجرای آن، باید نوع و علت آن به اطلاع ناظر ساختمان برسد و نقشه ها یا مشخصات تغییر یافته به وسیله او تأیید گردد.