دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۳ استاندارد

۱۴-۱-۳-۱: آن بخش از متن استانداردهایی که در این مبحث به آنها ارجاع شده است باید بخشی از این مبحث تلقی شود.

 ۱۴-۱-۳-۲: در صورت وجود مغایرت میان مطالب این استانداردها با احکامی از متن این مبحث، احکام این مبحث باید معتبر شناخته شود.