دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۶ توسعه، تغییر، تعمیر

۱۴-۱-۶-۱: هر گونه توسعه، تغییر یا تعمیر اساسی در تأسیسات مکانیکی ساختمان های موجود باید طبق الزامات مندرج در این مبحث انجام گیرد. این عملیات، تغییر در کل تأسیسات موجود را برای انطباق با احکام این مبحث الزام آور نمی کند. این حکم شامل تعمیرات جزئی نخواهد شد.

۱۴-۱-۶-۲: هر گونه توسعه، تغییر یا تعمیر اساسی در تأسیسات مکانیکی ساختمان های موجود نباید موجب غیر ایمن شدن وضع تأسیسات موجود شود و بار گرمایی یا بار سرمایی اضافی بر تأسیسات موجود وارد سازد.