دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۷ راهبری و نگهداری

۱۴-۱-۷-۱: تأسیسات مکانیکی ساختمان های جدید و ساختمان های موجود باید در شرایط ایمن و بهداشتی راهبری و نگهداری شود.

۱۴-۱-۷-۲: مالک یا نماینده قانونی او، مسئول راهبری و نگهداری این تأسیسات در زمان بهره برداری است.