دسته‌بندی نشده · آذر ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۳-۴ محل دستگاه ها

۱۴-۳-۴-۱: محل دستگاه های تأسیسات مکانیکی ساختمان باید با رعایت شرایطی که در این فصل آمده است، انتخاب شود.

۱۴-۳-۴-۲: دستگاه های تأسیسات مکانیکی ساختمان نباید در فضاهای با خطر نصب شوند.

۱۴-۳-۴-۳: دستگاه های با سوخت مایع یا گاز نباید در فضاهای زیر نصب شوند و یا هوای احتراق را از این فضاها بگیرند:

– اتاق خواب

– حمام

– توالت

 – انباری

 الف) بخاری دودکشدار با سوخت مایع یا گاز را در شرایط زیر می توان در اتاق خواب نصب کرد:

۱) همه هوای احتراق را مستقیماً از خارج دریافت کند و همه محصولات احتراق را مستقیماً به خارج بفرستد.

 ۲) با دودکش مستقیم، به خارج راه داشته باشد و هوای احتراق را از محل نصب و فضاهای مجاور بگیرد و اتاق محل نصب و فضاهای مجاور، به طور غیر عادی درزبند یا کامًلا بسته نباشند.

۱۴-۳-۴-۴: محدودیت نصب دستگاه های گازسوز در انواع فضاهای ساختمان باید با رعایت احکام مندرج در »مبحث هفدهم ـ لوله کشی گاز طبیعی« تعیین شود.

۱۴-۳-۴-۵: در انتخاب محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، احکام »فصل ۱۴-۹ تأمین هوای احتراق« باید رعایت شود.

۱۴-۳-۴-۶: دستگاه های مکانیکی نباید در جایی نصب شود که در معرض ضربات مکانیکی یا فیزیکی قرار داشته باشد؛ در غیر این صورت باید حفاظ هایی برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه پیش بینی شود.

۱۴-۳-۴-۷: دستگاه ها و اجزای تأسیسات مکانیکی ساختمان نباید در چاه آسانسور قرار داده شوند.

۱۴-۳-۴-۸: اتاقی که دستگاه ها و اجزای تأسیسات مکانیکی ساختمان در آن نصب می شود باید روشنایی دایمی داشته باشد. کلید چراغ این اتاق باید نزدیک محل ورود به اتاق و جای دسترس به دستگاه باشد.