دسته‌بندی نشده · آذر ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۳-۶ فضاهای دسترسی

۱۴-۳-۶-۱: دستگاه های تأسیسات مکانیکی ساختمان ازجمله دستگاه های با سوخت مایع یا گاز باید پس از نصب، قابل دسترسی باشند به نحوی که بازرسی، سرویس، تعمیر و یا تعویض آنها، بدون برداشتن یا تخریب اجزای دایمی ساختمان از جمله دیوارهای آتش، امکان پذیر شود.

 کنترل های خودکار، لوازم اندازه گیری مانند دماسنج، فشارسنج و جزآنها، مشعل، فیلتر، دمنده یا مکنده هوا و موتورهای محرک این دستگاه ها، پس از نصب باید به آسانی قابل دسترسی باشند.

الف) به هنگام نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، حداقل فاصله دستگاه از مواد سوختنی براساس اعلام سازنده، باید رعایت شود.

۱۴-۳-۶-۲ نصب در اتاق

الف) اتاقی که دستگاه های تأسیسات مکانیکی ساختمان از جمله دستگاه های با سوخت مایع یا گاز در آن نصب می شود، باید معبر بدون مانع و در ورودی با پهنای دست کم 1000 میلی متر و ارتفاع دست کم 2000 میلی متر، داشته باشد.

۱) برای دستگاه های بزرگتر، معبر بدون مانع و اندازه در ورودی اتاق باید به گونه ای انتخاب شود که عبور بزرگترین قطعه دستگاه از آن، به آسانی امکان پذیر باشد.

۲) موتورخانه دیگ بخار باید دارای دو درب با فاصله مناسب از یکدیگر باشد.

۱۴-۳-۶-۳ نصب در اتاقک زیرِ کف

الف) اگر دستگاهی که باید در دسترس باشد در اتاقکی زیر کف نصب می شود، باید برای آن مسیری بدون مانع و دریچه مناسب جهت عبور بزرگترین قطعه دستگاه، پیش بینی شود. اندازه دریچه نباید کمتر از 750*750 میلی متر باشد و طول مستقیم معبر بدون مانع از دریچه تا دستگاه، نباید بیش از 6 متر باشد.

 ۱) در جلو دستگاه و سمت سرویس آن باید سطحی دست کم برابر 750*750 میلی متر برای دسترسی وجود داشته باشد.

 ۲) اگر در کف اتاقک برای نصب دستگاه گودالی به عمق بیش از 300 میلی متر ایجاد شود، دیواره این گودال از هر طرف باید دست کم 300 میلی متر و با جلو دستگاه دست کم 750 میلی متر فاصله داشته باشد. دیواره اطراف گودال باید با بتن یا دیگر مصالح بنائی مقاوم تا ارتفاع 100 میلی متر بالاتر از تراز کف فضای مجاور گودال، حفاظت شود.

۱۴-۳-۶-۴ نصب دستگاه روی بام

الف) اگر دستگاه روی بام یا روی اسکلتی با ارتفاع بیش از 4.8 متر نصب شود، باید در اطراف آن فضای سرویس دایمی برابر دستور کارخانه سازنده دستگاه و مورد تأیید، پیش بینی گردد.

۱) راه دسترسی به فضای سرویس باید دایمی و مطمئن باشد و سطح بام اطراف دستگاه یا تراز سطح محوطه را، به فضای سرویس مرتبط کند.

۲) راه دسترسی نباید مستلزم بالارفتن یا گذشتن از موانعی به ارتفاع بیش از 750 میلی متر یا راه رفتن روی بام شیب دار، با شیب بیش از 33 درصد باشد.

۱۴-۳-۶-۵ نصب در مناطق با خطر سیلاب

الف) در صورتی که فضای نصب دستگاه در معرض سیل باشد، باید دستگاه در سطح بالاتر از تراز احتمالی سیل نصب شود.

 ب) اگر دستگاه روی بام شیب دار با شیب بیش از 25 درصد نصب شود به طوری که لبه بام بیش از750 میلی متر بالاتر از تراز سطح محوطه باشد، برای دسترسی به دستگاه باید در اطراف آن سکویی افقی به اندازه توصیه شده در دستورالعمل سازنده و مورد تأیید، پیش بینی شود.

۱) اندازه این سکوی دسترسی، از همه طرف، نباید کمتر از 750 میلی متر باشد و اطراف آن باید نرده حفاظ برابر (۱۴-۳-۵-۵) نصب شود.