دسته‌بندی نشده · آذر ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۶-۴ نصب کانال هوا

۱۴-۶-۴-۱ کلیات

الف) برای کانال کشی هوا، باید شرایطی که برای هر منطقه آتش ساختمان تعیین شده است، رعایت شود.

۱) کانال هوا در عبور از دیوار آتش که یک منطقه آتش را از منطقه مجاور جدا می کند، باید دمپر آتش داشته باشد.

ب) لرزه گیر باید به ترتیبی روی کانال هوا نصب شود که کانال های دو طرف لرزه گیر هم محور باشند.

۱۴-۶-۴-۲ درزبندی

الف) اتصال قطعات کانال هوا و وصاله های آن، باید در حدی که در «(۱۴-۶-۳-۲) “ث”(۱)» مقرر شده است، هوابند باشند.

۱) مواد و مصالحی که برای درزبندی کانال ها، وصاله ها و اتصال ها به کار می رود، نباید سوختنی باشد.

۲) هیچ منفذ، سوراخ و دهانه بازی نباید در سیستم کانال کشی باقی بماند، مگر آنکه برای کارکرد مطلوب سیستم هوارسانی به آن نیاز باشد.

۱۴-۶-۴-۳ آویزها و تکیه گاه ها

الف) برای ثابت نگاه داشتن کانال هوا در وضعیت مطلوب، سیستم کانال کشی باید با تکیه گاه ها و آویزها، در نقاط مناسب، به اجزای ساختمان متصل شود.

۱) جنس مصالح آویزها و تکیه گاه ها باید با آنچه برای هر منطقه آتش ساختمان معین شده است، مطابقت داشته باشد.

۲) مصالح آویزها و تکیه گاه ها باید در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم باشد. ۳) در کانال فلزی، فاصله دو تکیه گاه و آویز مجاور نباید بیشتر از 3 متر باشد.

 ۱۴-۶-۴-۴ نصب زیرِ زمین

الف) اگر کانال هوا زیرِ زمین دفن می شود، باید با پوشش مورد تأیید در برابر رطوبت و خورندگی خاک حفاظت شود.

۱) اگر کانال فلزی هوا بدون پوشش حفاظت کننده زیرِ زمین کار گذاشته شود، باید در داخل غلاف بتنی به ضخامت دست کم 50 میلی متر، قرارگیرد.

 ب) کانال هوایی که زیرِ زمین دفن می شود، باید به سمت نقطه تخلیه شیب داشته باشد.

 پ) اگر کانال هوا در جایی که در معرض سیل باشد، زیرِ زمین دفن شود، باید در ترازی بالاتر از حداکثر ارتفاع سیل احتمالی نصب شود.

۱) در صورتیکه کانال زیرِ تراز حداکثر ارتفاع سیل نصب می شود، باید در برابر سیل به طور هیدرواستاتیکی و هیدرودینامیکی، مقاوم باشد.

۱۴-۶-۴-۵ دریچه بازدید

الف) برای بازدید یا نظافت داخل کانال هوا، باید در نقاط مناسب دریچه دسترسی و بازدید تعبیه شود.

۱) دریچه بازدید و دسترسی باید روی قسمت هایی از کانال هوا تعبیه شود که دسترسی به داخل آنها از راه دریچه های هوای رفت، برگشت و تخلیه مقدور نباشد.

۲) دریچه بازدید باید درحدی که در »(۱۴-۶-۳-۲)”ث”(۱)» مقرر شده است، هوابند باشد.

۳) جنس و ضخامت ورق دریچه بازدید باید با جنس و ضخامت ورق کانال هوا، یکی باشد.

۴) دریچه بازدید باید طوری ساخته و نصب شود که بدون استفاده از ابزار، باز و بسته کردن آن ممکن باشد.

۱۴-۶-۴-۶ حفاظت کانال هوا

الف) کانال هوا در نقاطی که در معرض ضربات فیزیکی ناشی از برخورد وسایل نقلیه یا عوامل دیگر است و احتمال شکستن یا فرسایش آن وجود دارد، باید با نصب حفاظ های مناسب و مورد تأیید حفاظت شود.

ب) اگر کانال هوا و اجزای آن در هوای آزاد خارج از ساختمان نصب شود، باید در برابر عوامل جوی حفاظت گردد.

 پ) طول کانال فلزی سیستم های خنک کننده تبخیری، از جمله کولر آبی، که در معرض تابش مستقیم آفتاب است، نباید بیش از یک متر باشد.

۱) در صورتیکه طول کانال بیش از یک متر است، باید با عایق گرمایی در برابر تابش آفتاب حفاظت شود و یا با سایه بان مناسب، از تابش مستقیم آفتاب به آن جلوگیری شود.

۱۴-۶-۴-۷ دریچه هوا

الف) تعبیه دریچه های هوای رفت، برگشت و تخلیه هوا، باید طبق توصیه های کارخانه سازنده و مورد تأیید باشد.

۱) دریچه های رفت و برگشت هوا باید دارای دمپر تنظیم مقدار هوا باشند.

 ۲) دریچه تخلیه هوا ممکن است بدون دمپر باشد.

۳) جنس دریچه هوا و پوشش رنگ آن باید تا دمای 74 درجه سلسیوس مقاوم باشد.

 ۴) دریچه هوای مخصوص تعبیه در حمام، توالت، رختکن و فضاهای مشابه، باید چنان ساخته شود که از فضاهای مجاور امکان دید نداشته باشد.