دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۲ آب گرم کن و مخزن تحت فشار ذخیره آب گرم مصرفی

۱۴-۷-۲-۱ کلیات

الف) آب گرم کن و مخزن آب گرم مخصوص آب گرم مصرفی باید دارای گواهی ساخت و آزمایش باشد و طبق دستور کارخانه سازنده نصب شود.

 ب) در ساخت و نصب آب گرم کن و مخزن آب گرم مصرفی، الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم تأسیسات بهداشتی« باید رعایت شود.

پ) آب گرم کن و مخزن آب گرم مصرفی در جایی باید نصب شود که بدون تخریب اجزای دایمی ساختمان، قابل برداشتن باشد.

ت) لوله ها، شیر اطمینان و دیگر متعلقات آب گرم کن و مخزن آب گرم مصرفی باید طبق الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم  تأسیسات بهداشتی« نصب شود.

 ۱۴-۷-۲-۲ استفاده از آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان

الف) اگر آب گرم کن علاوه بر تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی، برای گرم کردن ساختمان هم به کار می رود، باید بوسیله سازنده برای این منظور توصیه شده باشد و دارای گواهی ساخت و آزمایش باشد.

 

ب) ظرفیت آب گرم کن که برای تهیه آب گرم مصرفی و نیز گرم کردن ساختمان به کار می رود، باید به اندازه ای باشد که بار گرمایی ساختمان موجب کاهش دمای آب گرم مصرفی مورد نیاز نشود.

پ) در آب گرم کن های ویژه تهیه آب گرم مصرفی و تأمین انرژی گرمایی ساختمان، باید مدارهای لوله کشی آب گرم مصرفی و آب گرم کننده  ساختمان مستقل و جدا از هم باشند.

ت) دستگاه مشترک تهیه آب گرم مصرفی و آب گرم کننده  ساختمان باید مجهز به سیستم کنترل دمای آب گرم مصرفی باشد تا با وجود نیاز به دمای بالاتر برای گرم کردن ساختمان، دمای آب گرم مصرفی بیش از 60 درجه سلسیوس نشود.

 ۱۴-۷-۲-۳ مخزن تحت فشار آب گرم مصرفی

الف) مخزن تحت فشار باید ظرفیت لازم برای تأمین آب گرم مصرفی ساختمان را داشته باشد و طبق دستور کارخانه سازنده نصب شود.

ب) ساخت مخزن و جوشکاری آن باید به دست کارگران آموزش دیده، طبق یکی از استانداردهای معتبر و مورد تأیید، انجام شود.

پ) مصالح مصرفی در ساخت و نصب مخزن آب گرم مصرفی، از جمله اتصالات و لوله کشی های مربوط به آن، باید برای فشارِ کار و کاربری آن مناسب باشد.