دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۷-۳ دیگ آب گرم و بخار

۱۴-۷-۳-۱ کلیات

الف) دیگ های آب گرم و بخار فولادی باید طبق الزامات مندرج در استاندارد ملی 4231 و یا BS/EN 12953-4 طراحی و ساخته شوند:

 ۱) دیگ آب گرم یا بخار باید مطابق »(۱۴-۳)مقررات کلی«، گواهی ساخت و آزمایش داشته باشد.

ب) دیگ آب گرم از نوع گاز سوز کاملاً بسته باید از نوع “C” طبق استاندارد ملی 12156 و یا EN 483 باشد.

 پ) دیگ یکپارچه آب گرم تلفیقی گازسوز باید طبق استاندارد ملی 11005 باشد.

ج) دیگ چدنی مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی باید مطابق استاندارد ملی4473 باشد.

 چ) دیگ فولادی با ساختمان جوش شده مخصوص گرمایش مرکزی و تأمین آب گرم مصرفی باید مطابق استاندارد ملی7911 باشد.

 ح) پکیج های گازسوز گرمایش مرکزی نوعB11 و B11Bs مجهز به مشعل آتمسفریک، باید مطابق استاندارد ملی5363 باشند.

۱۴-۷-۳-۲ نصب

الف) دیگ آب گرم یا بخار باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده نصب گردد.

 ۱) دستورالعمل راه اندازی و راهبری دیگ، که در آن روش روشن و خاموش کردن، راه اندازی، تنظیم و نکات مربوط به راهبری و نگهداری دستگاه درج شده است، باید از طرف سازنده همراه با دستگاه، ارائه شود و به طور دائم در محل نصب آن نگهداری شود.

 ۲) سیستم کنترل دستگاه باید به دست نصب کننده متخصص تنظیم و آزمایش شود. نصب کننده باید نسخه کامل دیاگرام کنترل دستگاه را با دستورالعمل راهبری، تحویل دهد.

۳) ظرفیت دستگاه و دیگر اطلاعات ضروری، مطابق »(۱۴-۳) مقررات کلی«، باید روی پلاک دستگاه نقش شده باشد.

ب) دستگاه باید روی پی مسطح و مقاوم برای تحمل وزن دستگاه در حال کار و توزیع این وزن بر سطح پی دستگاه، سوار شود. پی دستگاه باید از جنس غیرسوختنی باشد.

 ۱) دستگاه باید به طور اطمینان بخش و پایدار به اجزای سازه ساختمان مهار شود.

 اگر دستگاه لرزش داشته باشد، باید زیر پایه های آن لرزه گیر مناسب و مورد تأیید نصب شود، مگر آنکه سازنده این لرزه گیر را بین دستگاه و پایه آن نصب کرده باشد.

پ) اتاقی که دستگاه در آن نصب می شود باید دارای کف شوی یا هر دهانه تخلیه مورد تأیید دیگر، مناسب برای تخلیه آب دستگاه باشد.

 ۱) اتصال دهانه تخلیه دستگاه به لوله کشی فاضلاب ساختمان، باید طبق الزامات »مبحث شانزدهم – تأسیسات بهداشتی« باشد.

۱۴-۷-۳-۳ فاصله اطراف دستگاه

الف) برای بازرسی، سرویس، تعمیر، تعویض و مشاهده لوازم اندازه گیری، باید در اطراف دستگاه فاصله کافی پیش بینی شود.

۱) در اطراف دستگاه، پهنای راه عبور بدون مانع نباید از 500 میلی متر کمتر باشد.

۱۴-۷-۳-۴ فاصله ایمنی بالای دستگاه

الف) برای دیگ آب گرم یا دیگ بخار کم فشار، از نوع یک پارچه و بدون دریچه آدمرو روی پوسته بالای آن، با ظرفیتی برابر یا کمتر از مقادیر 1465 کیلووات (000،000،5 بی تی یو در ساعت) انرژی ورودی، یا 2268 کیلوگرم در ساعت بخار تولیدی، یا 93 مترمربع سطح حرارتی، فاصله سطح بالای دیگ از سقف باید دست کم 600 میلی متر باشد.

ب) در مورد دیگ بخار کم فشار و دیگ آب گرم، با ظرفیتی بیشتر از یکی از مقادیر مندرج در “الف”، فاصله بالای دیگ از سقف نباید کمتر از 900 میلی متر باشد.

پ) برای دیگ آب گرم یا دیگ بخار کم فشار با دریچه آدمرو روی پوسته بالای آن، فاصله بالای دیگ از سقف نباید کمتر از 900 میلی متر باشد.

ت) در مورد دیگ بخار پرفشار با ظرفیتی برابر یا کمتر از یکی از مقادیر مندرج در “الف”، فاصله بالای دیگ از سقف نباید کمتر از 900 میلی متر باشد.

ث) برای دیگ بخار پرفشار با ظرفیتی بیشتر از مقادیر مندرج در “الف”، فاصله بالای دیگ از سقف نباید کمتر از 2150 میلی متر باشد.

۱۴-۷-۳-۵ کف محل نصب دیگ

الف) کف محل نصب دیگ آب گرم یا بخار باید از جنس غیرسوختنی باشد.

۱۴-۷-۳-۶ شیرها

الف) شیرهای قطع و وصل

 ۱) بر روی لوله های ورودی و خروجی دیگ آب گرم یا بخار باید شیر قطع و وصل نصب شود.

۲) اگر تعدادی دیگ به صورت موازی قرارگیرند، هر یک از دیگ ها باید شیر قطع و وصل جداگانه داشته باشد.

ب) شیر تغذیه آب دیگ

 ۱) لوله آب، از شبکه لوله کشی توزیع آب آشامیدنی ساختمان، باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم – تأسیسات بهداشتی« به سیستم تغذیه آب دیگ متصل گردد.

پ) شیر تخلیه سریع

 ۱) هر دیگ بخار باید مجهز به شیر تخلیه سریع باشد.

۲) این شیر تخلیه باید در محلی که روی دیگ پیش بینی شده است، نصب شود.

۳) اندازه این شیر باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده و دست کم برابر قطر دهانه تخلیه سریع دیگ باشد.

۴) در اتصال لوله تخلیه، از محل شیر تخلیه سریع تا نقطه دریافت فاضلاب در محل نصب دیگ، الزامات مندرج در » مبحث شانزدهم – تأسیسات بهداشتی« باید رعایت شود.

۱۴-۷-۳-۷ اتصال لوله سوخت

 الف) مشعل گازسوز

 ۱) گاز سوخت باید طبق الزامات مندرج در »مبحث هفدهم – لوله کشی گاز طبیعی« لوله کشی گردد.

 ۲) بر روی لوله ورودی گاز سوخت به مشعل دیگ، پیش از لوازم کنترل، باید یک شیر قطع و وصل دستی نصب شود.

۳) لوله انشعاب گاز برای شمعک مشعل باید پیش از شیر قطع و وصل نصب شود. لوله انشعاب گاز برای شمعک باید شیر قطع و وصل مخصوص به خود داشته باشد.

ب) مشعل با سوخت مایع

 ۱) سوخت مایع باید طبق الزامات مندرج در «فصل دوازدهم  ذخیره و انتقال سوخت مایع» لوله کشی شود.