دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۱۴ کولر آبی

۱۴-۸-۱۴-۱: کولرآبی باید با رعایت الزامات مندرج در استاندارد ملی 4910 طراحی، ساخته و دارای علامت استاندارد باشد. همچنین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی این نوع کولر طبق استاندارد ملی 4910-2 رعایت شده و دارای علامت برچسب انرژی باشد.

۱۴-۸-۱۴-۲: کولرآبی باید براساس دستورالعمل کارخانه سازنده و با رعایت الزامات زیر نصب شود:

 الف) کولرآبی نباید بالای معابر عمومی نصب شود، مگر آنکه در زیر آن سینی قطره گیر با لوله تخلیه به دور از معابر تعبیه شود.

 ب) کولرآبی باید در محلی نصب شود که احتمال ورود هوای آلوده، ذرات گردوغبار، گازهای زیان آور و بوهای نامطبوع به داخل آن وجود نداشته باشد.

 پ) کولرآبی باید دست کم 3 متر از دهانه دودکش فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم یک متر از سطح رویی کولر بالاتر باشد.

ت) کولرآبی باید دست کم 3 متر از دهانه هواکش فاضلاب ساختمان فاصله افقی داشته باشد، مگر آنکه این دهانه دست کم یک متر از سطح رویی کولر بالاتر باشد.

ث) در اطراف کولر، باید به میزان دست کم 600 میلی متر و در زیر کولر دست کم 300 میلی متر، فضای دسترسی و سرویس باشد.

۱۴-۸-۱۴-۳: کابل کشی برق و حفاظت الکتریکی دستگاه باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها« انجام شود.

۱۴-۸-۱۴-۴: کانال کشی هوای کولر باید با رعایت الزامات مندرج در “فصل ششم” این مبحث انجام شود.

۱۴-۸-۱۴-۵: لوله کشی آب تغذیه کولرآبی، باید با شیر قطع و وصل مستقل باشد. لوله سرریز آب اضافه و تخلیه کولر، اگر به شبکه فاضلاب وارد می شود، باید غیر مستقیم و با رعایت الزامات مندرج در »مبحث شانزدهم، تأسیسات بهداشتی« باشد. در نصب کولر در تراس یا بالکن، پیش بینی کف شوی به قطر اسمی حداقل 50 میلی متر، الزامی است.