دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۸-۷ بخاری برقی

۱۴-۸-۷-۱: بخاری برقی فقط برای گرم کردن فضاها و اتاق های کوچک باید استفاده شود.

۱۴-۸-۷-۲: بخاری برقی با نصب ثابت باید بر طبق الزامات مندرج دراستاندارد ANSI/UL 499 و استاندارد ملی تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی 7342-2، طراحی و ساخته شده باشد.

۱۴-۸-۷-۳: کنترل بخاری برقی باید به صورت دستی و چند مرحله ای باشد و مقررات الکتریکیِ کلیدهای قطع و وصل و کنترل در مورد آن رعایت شود.

۱۴-۸-۷-۴: بخاری برقی باید مجهز به کلید اصلی خودکار باشد، تا فقط در صورتی که مطابق توصیه کارخانه سازنده نصب شده است، روشن شود و در صورت افتادن بخاری و یا نصب نادرست، از روشن شدن بخاری جلوگیری کند.

۱۴-۸-۷-۵: بخاری برقی باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث سیزدهم، طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها« نصب شود.

۱۴-۸-۷-۶: در فضاهای مرطوب و خیس، نصب بخاری برقی مجاز نیست، مگر آنکه سازنده آن را برای نصب در چنین فضاهایی طراحی و ساخته باشد و مورد تأیید قرارگیرد.

۱۴-۸-۷-۷: در مکان هایی که ممکن است در معرض ضربات یا صدمات فیزیکی قرارگیرد، نصب بخاری برقی مجاز نیست.