دسته‌بندی نشده · آذر ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۹-۱ کلیات

۱۴-۹-۱-۱ دامنه کاربرد

الف) تأسیسات تأمین هوای احتراق باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات طراحی، نصب و بازرسی شود.

۱) در تأسیسات مکانیکی ساختمان، برای تأمین هوای لازم برای احتراق انواع دستگاه های با سوخت مایع یا گاز که برای گرم یا خنک کردن فضاهای داخل ساختمان و یا تهیه آب گرم مصرفی ساختمان نصب می شوند، باید الزامات این فصل از مقررات رعایت گردد.

 ب) در این فصل، منظور از “تأمین هوای احتراق”، تأمین هوای لازم و کافی برای عملکرد صحیح دستگاه با سوخت مایع یا گاز است.

 ۱) تأمین هوای مورد نیاز برای دیگر نیازهای فضای نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز، از جمله برای تعویض هوا یا جبران بارهای گرمایی و سرمایی، خارج از الزامات این فصل است.

 ۲) تأمین هوای احتراق دستگاه با سوخت مایع یا گاز که تمام هوای مورد نیاز احتراق را مستقیماً از خارج ساختمان می گیرد و دود حاصل از احتراق را مستقیماً به خارج از ساختمان میفرستد، خارج از حدود این فصل از مقررات است. هوای احتراق این نوع دستگاه باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده تأمین شود.

 پ) تأمین هوای مورد نیاز دستگاه های زیر خارج از حدود این فصل از مقررات است:

 ۱) کوره کاملاً بسته

۲) دستگاه پخت و پز

 ۳) یخچال های نفتی و گازی

۴) ماشین رخت خشک کن گازی

 ۱۴-۹-۱-۲ لزوم تامین هوای احتراق

الف) هر بخش از ساختمان که در آن دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، مانند دیگ آب گرم، دیگ

 بخار، کوره هوای گرم، آب گرم کن و دستگاه های مشابه، نصب می شود، باید به مقدار لازم و کافی هوا برای احتراق دریافت کند.

۱) در صورت نصب چند دستگاه با سوخت مایع یا گاز در یک فضا، باید هوای احتراق برای کار هم زمان همه دستگاه ها محاسبه و تأمین شود.

 ب) در فضای کاملاً بسته و بدون پیش بینی برای دریافت هوای احتراق، نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز مجاز نیست.

 ۱) دیگ دیواری آب گرم از نوع گازسوز تیپ “C” که در»(۱۴-۷-۳-۱)”ب”« آمده است، همه هوای مورد نیاز احتراق را از بیرون دریافت می کند و می تواند در فضای بسته نصب شود.

 ۱۴-۹-۱-۳ منابع غیر مجاز

الف) تأمین هوای احتراق از منابع زیر مجاز نیست:

 ۱) فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود دارد؛

۲) فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود دارد؛

 ۳) فضایی که در آن گردوغبار و ذرات مواد جامد انتشار می یابد؛

۴) موتورخانه تبرید ساختمان، مگر آنکه سیستم تبرید از نوع جذبی باشد؛

۵) حمام، توالت و انباری؛

۶) فضایی که احتمال سیل گرفتگی دارد.

 ۱۴-۹-۱-۴ اختلال در تأمین هوای احتراق

الف) در فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود، باید گردش آزاد هوا وجود داشته باشد.

ب) در فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود، نباید دستگاه دیگری که جریان انتقال هوا را مختل می کند، نصب شود.

۱) اگر در این فضا دستگاه دیگری نصب می شود، سیستم تأمین هوا باید طوری طراحی شود که مکش هوا برای آن دستگاه موجب جریان معکوس یا کمبود هوای مورد نیاز دستگاه با سوخت مایع یا گاز نشود.

 ۲) اگر در فضای نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز هواکش نصب می شود، تخلیه هوای این مکنده نباید در جریان هوای احتراق اختلالی ایجاد کند یا جهت جریان هوا را معکوس کند.

۱۴-۹-۱-۵ تأمین هوای احتراق از کانال زیر کف

الف) هوای احتراق مورد نیاز فضایی که دستگاه با سوخت مایع یا گاز در آن نصب می شود، ممکن است از کانال زیر کف تأمین شود. در این صورت فضای کانال باید با بازشوی دایمی، مستقیماً به هوای آزاد بیرون مربوط باشد.

۱) هوای آزاد بیرون باید بدون هیچ مانع، در مسیر داخل فضای کانال تا دریچه ورودی هوا به داخل فضای نصب دستگاه، جریان پیدا کند.

۲) سطح آزاد دهانه ورود هوا از بیرون به فضای کانال، باید دست کم دو برابر سطح آزاد بازشوی مورد نیاز دستگاه باشد.

۳) سطح مقطع آزاد مسیر عبور هوا از فضای کانال دست کم باید با سطح آزاد دریچه ورود هوا به داخل آن برابر باشد.

۴) احتمال مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف و یخ و عوامل دیگر، نباید وجود داشته باشد.

۱۴-۹-۱-۶ تأمین هوای احتراق از فضای زیر شیروانی

الف) هوای احتراق مورد نیاز فضایی که دستگاه با سوخت مایع یا گاز در آن نصب می شود، ممکن است از فضای زیر شیروانی ساختمان تأمین شود. در این صورت فضای زیر شیروانی باید با بازشوی دایمی و بسته نشدنی، مستقیماً به هوای آزاد بیرون مربوط شود.

 ۱) هوای آزاد بیرون باید در مسیر داخل فضای زیر شیروانی تا دهانه ورود هوا به محل نصب دستگاه، بدون هیچ مانع جریان داشته باشد. دهانه کانال ورود هوای احتراق باید دست کم تا 150 میلی متر بالاتر از کف فضای زیر شیروانی ادامه یابد. ارتفاع فضای زیر شیروانی در بلندترین نقطه، نباید کمتر از 760 میلی متر باشد.

۲) برای تهویه فضا و تأمین هوای احتراق دستگاه، باید دهانه ورودی هوا به فضای زیرشیروانی اندازه مناسب داشته باشد.

۳) احتمال بسته شدن دهانه ورودی هوای بیرون، با برف و یخ و عوامل دیگر، نباید وجود داشته باشد.