دسته‌بندی نشده · آذر ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۹-۶ دهانه ها و کانال های ورودی هوای احتراق

الف) دهانه ورود هوای احتراق در جایی باید باشد که هوای مورد نیاز احتراق را به طور دایم و بدون مانع تأمین کند.

۱) اگر توری بر روی این دهانه نصب می شود، اندازه چشمه های توری باید حداقل 13 میلی متر و حداکثر 26 میلی متر باشد.

 ۲) اگر دریچه ای از نوع فلزی بر روی این دهانه نصب می شود، سطح آزاد آن نباید بیش از 75 درصد محاسبه شود، مگر آنکه کارخانه سازنده دریچه، درصد دیگری توصیه کرده باشد.

۳) اگر دریچه ای از نوع چوبی بر روی دهانه نصب می شود، سطح آزاد آن نباید بیش از 25 درصد محاسبه شود.

۴) در بیرون ساختمان، تراز زیر دهانه دریافت هوای احتراق دست کم باید 300 میلی متر از تراز زمین مجاور بالاتر باشد.

۵) فضای باقی مانده در اطراف دودکش و لوله ها و کابل ها، در عبور از جدارهای فضای نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، نباید دهانه ورودی هوای احتراق تلقی شود.

۱۴-۹-۶-۲ دمپر

الف) اگر دمپر تنظیم، دمپر آتش یا دمپر دود، که با دریافت فرمان به طور خودکار بسته می شود، بر روی کانال یا دهانه تأمین هوای احتراق نصب شود، این دمپر باید با مشعل دستگاه مرتبط باشد، چنانکه با بسته شدن دمپر، مشعل نیز به طور خودکار خاموش شود.

ب) نصب هیچ نوع دمپر دستی بر روی دهانه ورود هوا یا کانال تأمین هوای احتراق، مجاز نیست.

۱۴-۹-۶-۳ کانال ورود هوای احتراق

الف) جنس کانال ورود هوای احتراق از خارج، یا از فضاهای مجاور محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، باید فولادی گالوانیزه، فولادی زنگ ناپذیر و یا آلومینیومی باشد.

 ۱) کانال هوا باید با رعایت الزامات مقرر در فصل «(۱۴-۶) کانال کشی» طراحی و ساخته شود.

۲) سطح آزاد و بدون مانع کانال نباید از 000،10 میلی متر مربع کمتر باشد.

 ۳) سطح مقطع کانال نباید کمتر از سطح آزاد دهانه متصل به آن باشد.

ب) هر کانال باید فقط برای تأمین هوای احتراق یک فضای محل نصب دستگاه های با سوخت مایع یا گاز به کار رود.

پ) یک کانال نباید هم به دهانه ورودی بالا و هم دهانه ورودی پایین هوا برساند. برای هر دهانه ورودی هوا باید کانال مستقل نصب شود.

ت) کانال افقی تأمین هوای احتراق که در بالا قرار دارد، نباید به طرف نقطه ورودی هوای خارج، شیب روبه پایین داشته باشد.

 ث) در صورت بازشدن کانال ورودی هوای احتراق به فضای زیر شیروانی، نباید در دهانه کانال توری نصب شود.