دسته‌بندی نشده · آذر ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۱-۴ دودکش مشترک برای چند دستگاه

۱۴-۱۱-۴-۱: با رعایت الزامات زیر، می توان دو یا چند دستگاه با سوخت مایع یا گاز را به یک دودکش مشترک متصل کرد.

 الف) هر یک از دستگاه ها باید به کنترل های ایمنی مجهز باشد.

ب) دستگاه ها باید در یک طبقه از ساختمان واقع شده باشند.

پ) هر یک از رابط ها به دودکش مشترک باید با استفاده از دوخم اتصال یابد، به طوری که اتصال هیچ رابطی مقابل رابط دیگر قرار نگیرد.

ت) لوله رابط هر یک از دستگاه ها باید بیشترین شیب ممکن را داشته باشد.

۱۴-۱۱-۴-۲: دستگاه هایی که در طبقات مختلف ساختمان قرار دارند نباید به دودکش مشترک متصل شوند، مگر در شرایط زیر:

 الف) اتاق محل نصب هر یک از این دستگاه ها در هر طبقه باید فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته باشد.

ب) هر دستگاه باید هوای احتراق مورد نیاز خود را مستقیماً از هوای خارج ساختمان بگیرد.

 پ) اتاق محل نصب هر یک از دستگاه ها در هر طبقه نباید با فضاهای دیگر ساختمان در همان طبقه، ارتباط داشته باشد.

۱۴-۱۱-۴-۳: دستگاه با سوخت جامد نباید دودکش مشترک با دستگاه با سوخت مایع یا گاز داشته باشد.

۱۴-۱۱-۴-۴: دیگ دیواری آب گرم تیپ “C”، که در «(۱۴-۷-۳-۱) “ب”« آمده است، نباید دودکش مشترک با دستگاه با سوخت مایع یا گاز داشته باشد.