دسته‌بندی نشده · آذر ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۲-۴ آزمایش

۱۴-۱۲-۴-۱ کلیات

لف) مخازن ذخیره و تغذیه و نیز لوله کشی سوخت مایع، پس از نصب و پیش از بهره برداری، باید طبق الزامات مندرج در این بخش از مقررات آزمایش شوند.

 ۱) در مدت آزمایش، سطوح مخزن و لوله کشی و اتصالات آن باید بازدید و از مقاومت آنها در برابر فشار آزمایش اطمینان حاصل شود.

 ۲) در صورت مشاهده نشت، قطعه معیوب باید تعویض یا تعمیر و آزمایش تکرار شود.

 ۳) ترمیم هر نقطه از سطوح فلزی مخزن، لوله کشی و اتصالات آن که نشت کرده باشد، با کوبیدن و ضربات فیزیکی مجاز نیست.

۱۴-۱۲-۴-۲ آزمایش مخزن

الف) مخزن سوخت مایع باید با هوا و یا هر گاز دیگر خنثی، آزمایش شود.

 ۱) فشار آزمایش باید حداقل 21 کیلوپاسکال و حداکثر 34 کیلوپاسکال باشد.

 ۲) مدت آزمایش باید دست کم یک ساعت باشد.

۳) در آزمایش باید از فشارسنج نوع صفحه دایرهای، به قطر دست کم 76 میلی متر و با درجه بندی از صفر تا 103 کیلوپاسکال، استفاده شود.

۱۴-۱۲-۴-۳ آزمایش لوله کشی

الف) لوله کشی سوخت مایع باید با آب یا هوا یا هر گاز دیگر خنثی، آزمایش شود.

 ۱) فشار آزمایش باید دست کم 1.5 برابر فشار طراحی سیستم و حداقل برابر 34 کیلوپاسکال در بالاترین نقطه لوله کشی باشد.

۲) لوله های مکش باید با فشار خلأ 500 میلی متر جیوه 68) کیلوپاسکال) آزمایش شوند.

 ۳) مدت آزمایش باید دست کم 30 دقیقه باشد.

۴) فشارسنج مورد استفاده در آزمایش، باید از نوع صفحه دایرهای و به قطر دست کم 76 میلی متر و با درجه بندی از صفر تا 103 کیلوپاسکال باشد.

۵) چنانچه فشار آزمایش بیش از 34 کیلوپاسکال باشد، فشارسنج باید از صفر تا سه برابر فشار آزمایش مدرج شده باشد.