دسته‌بندی نشده · دی ۱, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۱: روز- درجه سالانه

۱-۱ کلیات

 ۱-۱-۱: پیوست ۱، روز  درجه گرمایی سالانه (ADDH) و روز  درجه سرمایی سالانه (ADDC) را برای محاسبه عایق کانال هوا، برای تعدادی از شهرهای کشور به ترتیبی که در «(۱۴-۶-۵-۲) عایق کانال هوا در خارج ساختمان» مقرر شده، ارائه می دهد.

 ۱-۱-۲: ارقام مندرج در «پیوست ۱، روز درجه سالانه» به عنوان راهنما پیشنهاد می شود و نباید آن را جزئی از مقررات و مشمول الزام قانونی تلقی کرد.

 ۱-۱-۳: مقادیر مندرج در این پیوست استفاده از منابع دیگر را، برای دستیابی به مقادیر روز- درجه گرمایی و روز-درجه سرماییِ ناظر به شرایط محل نصب کانال هوا، به شرط تأیید، منتفی نمی کند.

 ۱-۲: جدول (پ-۱-۱) مقادیر روز- درجه گرمایی و روز- درجه سرمایی سالانه را در 43 شهر کشور برحسب درجه سلسیوس نشان می دهد. مقادیر روز- درجه مورد نیاز برای شهرهای دیگر را می توان از راه تشابه اقلیم ها به دست آورد.

 

جدول (پ-۱-۱): روز- درجه سالانه برای تعدادی از شهرهای کشور (درجه سلسیوس)

ردیف

شهر

روز درجه گرمایی ADDH

روز درجه سرمایی ADDC

ردیف

شهر

روز درجه گرمایی ADDH

روز درجه سرمایی ADDC

۱

آبادان

430

2355

۲۲

دزفول

565

2150

۲

اراک

2345

500

۲۳

رامسر

1505

350

۳

ارومیه

2670

260

۲۴

رشت

1640

325

۴

اصفهان

1870

665

۲۵

زابل

955

1705

۵

اهواز

510

2255

۲۶

زاهدان

1225

765

۶

ایرانشهر

290

2595

۲۷

زنجان

2945

185

۷

بابلسر

1440

483

۲۸

سبزوار

1840

855

۸

کرمانشاه

2300

415

۲۹

سقز

2950

235

۹

بم

715

1600

۳۰

سمنان

1650

1065

۱۰

بندرانزلی

1650

435

۳۱

سنندج

2515

460

۱۱

بندرعباس

50

2505

۳۲

شاهرود

2195

435

۱۲

بندرلنگه

70

2165

۳۳

شهرکرد

2715

210

۱۳

بوشهر

305

1820

۳۴

شیراز

1490

715

۱۴

بیرجند

1595

695

۳۵

طبس

1080

1520

۱۵

تبریز

2350

345

۳۶

فسا

1185

1065

۱۶

تربت حیدریه

2215

460

۳۷

قزوین

2190

510

۱۷

تهران

1810

865

۳۸

کاشان

1480

1400

۱۸

جاسک

25

2100

۳۹

کرمان

1750

510

۱۹

چابهار

20

2000

۴۰

گرگان

1310

745

۲۰

خرم آباد

1430

905

۴۱

مشهد

2360

365

۲۱

خوی

2805

260

۴۲

همدان

2970

220

 

 

 

 

۴۳

یزد

1405

1130