دسته‌بندی نشده · دی ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۴-۳ جدول کاهش فاصله مجاز

۱۴-۱۴-۳-۱: فاصله های مجاز بین سطوح گرم دستگاه ها و اجزای تأسیسات گرمایی با مواد و مصالح سوختنی باید براساس یکی از روش های مقرر شده در جدول (۱۴-۱۴-۱) کاهش یابد.

 الف) یادداشت های جدول شماره : (۱۴-۱۴-۱)

۱) عایق پشم سنگ به صورت پتویی یا تختهای که در جدول آمده است، با وزن مخصوص 128 کیلوگرم بر مترمکعب و دمای ذوب 816 درجه سلسیوس است؛

۲) عایق پشم شیشه که در جدول آمده است، با ضریب هدایت گرمائی 0.036 W/m.K یا کمتر است؛

۳) عایق تخته ای که در ساختار محافظ به کار می رود باید از جنس غیرسوختنی باشد.

 

جدول (۱۴-۱۴-۱): روش های کاهش فاصله مجاز

 

انواع قطعات محافظ

کمینه فاصله مجاز کاهش یافته با قطعات محافظ (میلی متر)

سطوح افقی از مواد و مصالح سوختنی در بالای سطوح گرم

سطوح افقی از مواد و مصالح سوختنی در زیر سطوح گرم یا سطوح قائم در مجاورت سطوح گرم

فاصله مجاز بدون قطعات محافظ

فاصله مجاز بدون قطعات محافظ

900

450

230

150

900

450

230

150

ورق فولادی گالوانیزه به ضخامت اسمی حداقل 0.6 میلی متر که روی عایق پشم شیشه یا پشم سنگ به ضخامت 25 میلی متر قرارگیرد و به فاصله 25 میلی متر از مواد و مصالح سوختنی نصب شود.

450

230

120

80

300

150

80

80

ورق فولادی گالوانیزه به ضخامت اسمی حداقل 0.6 میلی متر که به فاصله 25 میلی متر از مواد و مصالح سوختنی نصب شود.

450

230

120

80

300

150

80

50

دولایه از ورق فولادی گالوانیزه به ضخامت اسمی حداقل 0.6 میلی متر که با فاصله هوایی 25 میلی متر قرارگیرد و به فاصله 25 میلی متر از مواد و مصالح سوختنی نصب شوند.

450

230

120

80

300

150

80

80

دولایه از ورق فولادی گالوانیزه به ضخامت اسمی حداقل 0.6 میلی متر که بین آنها عایق پشم شیشه به ضخامت 25 میلی متر قرارگیرد و به فاصله 25 میلی متر از مواد و مصالح سوختنی نصب شوند.

450

230

120

80

300

150

80

80

عایق تختهای به ضخامت 12 میلی متر که روی عایق پشم شیشه یا پشم سنگ به ضخامت 25 میلی متر قرارگیرد و بلافاصله بعد از مواد و مصالح سوختنی نصب شود.

600

300

150

100

450

230

120

80

تیغه آجری به ضخامت 90 میلی متر که به فاصله 25 میلی متر از دیواری با مواد و مصالح سوختنی نصب شود.

300

150

150

150

تیغه آجری به ضخامت 90 میلی متر که بلافاصله بعد از دیواری با مواد و مصالح سوختنی نصب شود.

600

300

150

120