دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۲-۱ کلیات

ساختمانهای مشمول این مقررات به سه گروه اصلی تقسیم میشوند:

– ساختمانهای مسکونی

 – ساختمانهای عمومی

 – ساختمانهای خاص