دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۳-۱ کلیات

برخی از مواردیکه در ساختمانهای عمومی و خاص باید رعایت گردند در این بخش ذکر گردیده اند، طراح موظف است از حداکثر ایمنی کاربران ساختمانها در مقابل خطرات ناشی از گاز طبیعی و متقابلاً از ایمنی سیستم لوله کشی گاز ساختمان در برابر آسیبهای احتمالی اطمینان حاصل نماید.

۱۷-۳-۱-۱: پیشگیری از گاززدگی در اثر سوخت ناقص وسایل گازسوز و یا نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق از طریق محل شکستگی دودکشهای سیمانی، درزها و منافذ دودکشهای فلزی به داخل فضاهای مورد استفاده افراد به خصوص در حالت خواب.

۱۷-۳-۱-۲: پیش بینیهای لازم برای آگاه سازی به موقع مسئولین یا کاربران ساختمان از نشت گاز، آتشسوزی و سایر موارد غیرعادی مرتبط با گاز.

 ۱۷-۳-۱-۳: طراحی یا نصب سیستم لوله کشی گاز، وسایل گازسوز و دودکشها به گونه ای که در هنگام بروز وقایع غیرمترقبه و یا در زمان هجوم افراد برای فرار از محل، مصون از برخورد یا صدمه باشند.

 ۱۷-۳-۱-۴: کاهش تعداد وسایل گازسوز در فضاهای داخلی به حداقل.

 ۱۷-۳-۱-۵: پیش بینی تهویه کافی و انتقال کامل محصولات احتراق وسایل گازسوز به بیرون از ساختمان.

 ۱۷-۳-۱-۶: تفکیک سیستم لوله کشی گاز به قسمتهای متعدد به طوریکه در شرایط غیرعادی بتوان هر قسمت را جداگانه از مدار خارج نمود.

۱۷-۳-۱-۷: نصب علایم مشخص کننده محل شیرهای قطع سریع جریان گاز و دیگر نقاط ضروری در سیستم لوله کشی گاز.

 ۱۷-۳-۱-۸: رعایت ضوابط لوله کشی ساختمانهای عمومی طبق مقررات این بخش برای ساختمانهایی که کاربری اولیه آنها مسکونی بوده ولی در زمان اجرای لوله کشی گاز دارای کاربری عمومی هستند.

 ۱۷-۳-۱-۹: مطابقت لوله کشی و نصب تجهیزات گازسوز با ضوابط ساختمانهای عمومی برای ساختمانهایی که با کاربری مسکونی دارای تأییدیه لوله کشی گاز میباشند و بعداً کاربری آنها به ساختمانهای عمومی تغییر کند، در اینصورت تأییدیه اولیه از درجه اعتبار ساقط است.