دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۲-۳ آزمایش بارگذارى

۹-۲-۳-۱: هرگاه شرایط و وضع ساختمان طورى باشد که بازرسان ساختمان نسبت به ایمنی آن تردید داشته باشند و ارزیابی ایمنی از طریق انجام محاسبات فنی به رفع ابهام و تردید منجر نشود، بازرسان می توانند از طریق کمیسیون فنی بدوى و تصویب کمیسیون فنی نهایی دستور آزمایش بارگذارى تمام ساختمان و قسمتی از آن را که مشکوک است صادر کنند. در این دستور باید جزئیات و مشخصات فنی و نقشه هاى لازم براى آزمایش بارگذارى اعلام شود.

۹-۲-۳-۲: آزمایش بارگذارى باید تحت نظر کمیسیون فنی بدوى پس از گذشت حداقل ۸ هفته از زمان اجراى قسمت یا موضع موردنظر به عمل آید؛ مگر آنکه طراح و صاحب کار با آزمایش قطعات در سن کمتر موافقت کنند. در صورتیکه اجراى ساختمان توسط پیمانکار یا پیمانکاران انجام پذیرد تقاضاى تقلیل سن آزمایش باید با موافقت آنان همراه باشد.

آزمایش بارگذارى باید بنحوى انجام گیرد که در صورت بروز خرابی، امنیت جانی افراد آزمایش کننده و سالم ماندن تجهیزات تأمین شده باشد.