دسته‌بندی نشده · دی ۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۵-۲ الزامات اجرای سیستم لوله کشی گاز

۱۷-۵-۲-۱ لوله جانشین کنتور

در زمان اجرای سیستم لوله کشی گاز باید در محلی که برای نصب کنتور در نظر گرفته شده است، یک قطعه لوله با مهره و ماسوره یا فلنج روی سیستم لوله کشی نصب شود تا در زمان نصب کنتور در این محل، مشکلی از نظر لوله کشی پیش نیاید، (طبق شکل ۱۷-۴-۱-۲) به این قطعه، لوله جانشین کنتور گفته میشود.

۱۷-۵-۲-۲ کلکتور

 الف)کلکتور باید با استفاده از اتصالات استاندارد ساخته شود. اخذ انشعابات به صورت مستقیم بدون استفاده از اتصالات استاندارد از لوله کلکتور ممنوع است.

 ب) محل نصب کلکتور حتی الامکان در فضای باز و در هر حال باید دارای تهویه طبیعی باشد.

پ) نصب شیر قفلی برنجی روی هر یک از انشعابات خروجی از کلکتور قبل از کنتور الزامی است.

۱۷-۵-۲-۳ شیرها

الف)کلیه شیرهای مصرف باید در موقع بازرسی سیستم لوله کشی نصب شده باشند.

 ب) نصب شیر 50 میلیمتر (2 اینچ) بر روی لوله با قطر 50 تا 100 میلیمتر (2 تا 4 اینچ) با استفاده از تبدیل مجاز می باشد.

 پ) برای دستگاه های گازسوزی که مابین قفسه بندی قرار میگیرند، شیر انشعاب باید طوری نصب شود که بالاتر از ارتفاع قفسه ها باشد و مستقیماً در بالا یا پشت دستگاه گازسوز قرار نگیرد.

ت) در مورد دستگاه های گازسوزی که به طور مستقل نصب میشوند از قبیل بخاری، آبگرمکن و همچنین در صورتی که اجاق گاز خارج از قفسه بندی قرار گیرد، شیر انشعاب باید در محلی غیر از پشت دستگاه گازسوز که به راحتی قابل دسترسی باشد، نصب شود.

ث) شیرهای مصرف نباید داخل کابینت و یا محفظه در بسته قرار گیرد.

 ج) در محلهایی که شیر گاز در مجاورت کلید و پریز برق، جعبه تقسیم، جعبه فیوز قرار میگیرد، شیر گاز باید در ارتفاع حداقل 10 سانتیمتر بالاتر از کلید یا پریز و یا در فاصله افقی 10 سانتیمتری از آنها نصب شود. اگر شیر اجباراً در زیر کلید یا پریز قرار گیرد رعایت حداقل 50 سانتیمتر فاصله ضروری است.

 د) نصب شیر گاز در تراز پایینتر از تراز ذکرشده و پایینتر از ارتفاع کلید و پریز در صورتی مجاز است که حداقل 10 سانتیمتر فاصله افقی از لبه کلید و پریز داشته باشد.

۱۷-۵-۲-۴ لوله ها

الف)بست های لوله های بالارونده باید کاملاً لوله را در خود گرفته و وزن آنها را مهار نماید.

 ب) ارتفاع لوله های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند.

 پ) در مواردی که لوله از داخل دیوار، کف، سقف، چهارچوب (در، پنجره و یا شیشه) به صورت تقاطع عبور میکند، باید از غلاف غیرفلزی استفاده شود.

ت) فاصله لوله روکار تا لوله های آب باید حداقل 5 سانتیمتر باشد. در مواردی که حفظ فاصله فوق امکانپذیر نباشد، باید روی لوله گاز را طبق بند (۱۷-۵-۵-۲) نوارپیچی نمود.

 ث) کانالهای قائم یا افقی ساختمان که لوله گاز از آنها عبور میکند، باید به هوای آزاد راه داشته باشد و یا امکان تعویض طبیعی هوا در آنها به ترتیبی پیش بینی شود که گاز در آنها جمع نشود.

ج) عبور لوله گاز از داخل کانالهای مربوط به هواکش، آسانسور، دودکش، تهویه و امثال آن مجاز نیست.

چ) لوله گاز نباید با سیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد.

 ح) فاصله سیم روکار، کلید و پریز برق با لوله های گاز باید حداقل 5 سانتیمتر باشد.

خ) در صورتیکه لوله انشعاب مشعل از کف موتورخانه عبور نماید، ارتفاع آن از کف باید حداقل 5 سانتیمتر باشد.

 د) در لوله کشیهای افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل توجه قرار میگیرند، باید پیش بینیهای کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آید.

ذ) در صورتیکه لوله در معرض ضربه های فیزیکی قرار داشته باشد، باید با استفاده از حفاظ مقاوم از وارد آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود.

 ر) در صورتیکه لوله در معرض بارهای خارجی اضافی قرار گیرد، باید با استفاده از غلاف فلزی دو سایز بالاتر، از وارد آمدن بارهای اضافی به لوله جلوگیری نمود. فضای بین لوله و غلاف باید با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دوسر غلاف باید با استفاده از لاستیک مسدود گردد.

 ز) عبور لوله گاز به صورت افقی از پشت دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی پایینتر از سطح شعله باشد. در صورتیکه لوله گاز بالاتر از دستگاه گازسوز قرار گیرد، باید حداقل 50 سانتیمتر از سطح شعله فاصله داشته باشد.

 ژ) در صورتیکه لوله کشی گاز به منظور رسیدن به نقاط مصرف از روی بام عبور کند، محل عبور لوله در روی بام باید به نحوی باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و در صورتیکه احتمال تماس طولانی لوله با آب باران و برف وجود دارد باید پیش بینیهای لازم برای جلوگیری از زنگزدگی لوله به عمل آید.

س) چنانچه لوله گاز از سقف کاذب عبور نماید، کلیه اتصالات باید از نوع جوشی بوده و رنگ آمیزی آن مطابق رنگ آمیزی لوله های روکار انجام گیرد. همچنین مهاربندی آن مطابق شرایط مذکور در بند ۱۷-۵-۲-۷ انجام گیرد و پیش بینی جریان هوای آزاد، جهت عدم امکان جمع شدن گاز در آنها صورت گیرد.

ش) عبور لوله گاز از سقف کاذب حمامها و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع می باشد.

۱۷-۵-۲-۵ نقاط مصرف (نقاط انتهایی)

 بر روی تمام سرهای انتهایی لوله ها باید یک شیر نصب گردد و دهانه خروجی این شیرها با درپوشهای دنده ای طوری مسدود شوند که با باز کردن شیر، گاز نتواند از آنها نشت کند و تا وقتی که دستگاه های گازسوز به آنها متصل نشده است، مسدود بمانند.

 ۱۷-۵-۲-۶ محل نقاط انتهایی لوله کشی

الف) نقاط انتهایی در لوله کشی روکار باید در محل خود توسط بست های فلزی به دیوار محکم گردد.

 ب) نقاط انتهایی نباید در پشت درها واقع شود.

پ) نقاط انتهایی نباید در پشت دستگاه های گازسوز واقع شود.

۱۷-۵-۲-۷ پایه ها و نقاط اتکای لوله کشی

 لوله کشی گاز در ساختمانها باید به ترتیب مناسبی در فواصل معین محکم و استوار شده باشد. برای این کار باید از بست های فلزی مخصوص لوله و متناسب با قطر آن با استحکام کافی و با سطح اتصال عایق استفاده کرد.

 الف) بستن یا جوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی ساختمان و یا به اجزای فلزی غیرثابت به طور مستقیم مطلقاً ممنوع است.

 ب) حداکثر فاصله بین نقاط اتکای بست یا پایه ها در لوله کشی نباید از مقادیر جدول۱۷-۵-۳-۳ بیشتر باشد.