دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۷-۲ ضوابط نصب دستگاه های گازسوز

۱۷-۷-۲-۱: کارگذارنده دستگاه گازسوز باید آن را مطابق با مشخصاتی که سازنده آن توصیه کرده است نصب کند. به طوری که دستگاه به نحو رضایت بخشی کار کرده و فضای دسترسی در اطراف دستگاه به منظور تنظیم، تعمیر و تعویض وجود داشته باشد. همچنین باید کلیه ضوابط نصب، بهره برداری و تعمیر دستگاه را که سازنده پیشنهاد کرده است در ناحیه ای از محل نصب دستگاه که به راحتی در دسترس اشخاص ذیصلاح باشد، قرار دهد.

۱۷-۷-۲-۲: چنانچه کارگذارنده هرگونه تغییری در نحوه نصب وسیله گازسوز و دودکش آن را ضروری تشخیص دهد، باید قبل از هرگونه اقدام از سازنده مربوطه کسب مجوز نماید.

۱۷-۷-۲-۳: نصب هر نوع وسیله گازسوز در حمام، رختکن، سرویسهای بهداشتی و محوطه های سونا، استخر و جکوزی ممنوع است.

۱۷-۷-۲-۴: ممنوعیت نصب لوازم گازسوز در ساختمانهای عمومی و خاص طبق فصل ۱۷-۳ می باشد.