دسته‌بندی نشده · دی ۹, ۱۳۹۹ ۰

۹-۶-۳ ضوابط ویژه برای افزایش پایایی در شرایط محیطی مختلف

۹-۶-۳-۱ عوامل مؤثر برکاهش نفوذپذیری بتن

برای افزایش پایایی بتن باید نفوذپذیری آن را با رعایت موارد (الف) الی (چ) تقلیل داد:

الف- استفاده از سیمان مناسب

ب- بهینه سازی عیار سیمان

پ- انتخاب صحیح و مناسب نسبت های اختلاط بتن

ت- استفاده از افزودنی های شیمیایی مانند روان کننده ها، مواد حباب هواساز و…

ث- کاهش و محدود نمودن نسبت آب به مواد سیمانی (سیمان و پوزولان و مواد شبه سیمانی)

ج- تأمین حداکثر تراکم با وسایل و روش های مناسب

چ- عمل آوری دقیق و کافی با روش های مناسب