دسته‌بندی نشده · دی ۹, ۱۳۹۹ ۰

۹-۶-۶ دوام در محیط های در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن

۹-۶-۶-۱نقشه ها شرایط محیطی در معرض یخ زدن و آب شدن

الف-شرایط محیطی متوسط: بتن در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن و گاهی در معرض رطوبت قرار دارد.

ب- شرایط محیطی شدید: بتن در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن و پیوسته در معرض رطوبت قرار دارد.

ج- شرایط محیطی خیلی شدید: بتن در معرض دوره های یخ زدن و آب شدن و پیوسته در معرض رطوبت و نمک های یخ زدا قرار دارد.

۹-۶-۶-۲ استفاده از مواد حباب ساز

بتنی که احتمال دارد در معرض یخ زدن و آب شدن یا تحت اثر مواد شیمیایی یخ زدا قرار گیرد باید با مواد افزودنی حباب ساز ساخته شود. مقدار درصد حباب هوا در بتن تازه باید طبق استاندارد ملی3821 ایران اندازه گیری شده و مطابق جدول ۹-۶-۴ باشد. در صورتی که مقاومت فشاری بتن، از 35 مگاپاسکال بیشتر باشد، می توان مقادیر درج شده در جدول را به میزان یک درصد کاهش داد.