دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۳-۵-۶ عایقکاری سرجوشها، اتصالات و نقاط تعمیری

برای عایقکاری سرجوشها، اتصالات و شیر آلات و نقاطی که پوشش آنها آسیب دیده است، پس از انجام جوشکاری باید قسمت عایقکاری نشده سر لوله ها و سرجوشها با استفاده از نوار سرجوش با چسب نوع پایه قیری در محل نوارپیچی شوند.

برای نوار پیچی سرجوشها ابتدا باید با استفاده از برس برقی یا برس دستی محل جوش و قسمتهای عایقکاری نشده سر لوله ها را از مواد خارجی پاک نمود به نحوی که سطح فلز لوله کاملاً براق شود. در صورت لزوم باید قطرات ناشی از جوش با استفاده از قلم برداشته شود. قبل از عایقکاری سرجوش باید قسمت تمیز شده سر جوش و سطح لوله در طرفین جوش به اضافه حداقل 5 سانتیمتر از عایقکاری گرم لوله در هر طرف را به وسیله پرایمر مخصوص نوار سرجوش پایه قیری پرایمر زنی کرد.

 پس از خشک شدن پرایمر باید نوار پیچی سرجوش با استفاده از نوار سرجوش و با روی هم پیچی %50 بر روی قسمتهای پرایمر خورده شامل محل جوش، قسمتهای عایقکاری نشده لوله های طرفین جوش و حداقل 5 سانتیمتر بر روی عایقکاری لوله های طرفین سرجوش، انجام گیرد. سپس لایه دوم نوار نیز به روشی که برای سرجوشها ذکر گردید انجام شود.

 در صورت زخمی شدن عایقکاری لوله، باید قسمت معیوب عایق لوله در محل عیب به صورت دور تادور برداشته شده و محل تمیزکاری شود. محل باز شده به اضافه حدود 5 سانتیمتر از دو طرف عایق لوله پرایمر زنی شده و با استفاده از نوار سرجوش با چسب نوع پایه قیری نوارپیچی شود. سپس لایه دوم نوار نیز به روشی که برای سرجوشها ذکر شد، انجام شود.

 پس از اتمام نوارپیچی سرجوشها، اتصالات و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در کانال، باید با استفاده از دستگاه منفذیاب (هالیدی دتکتور) بر طبق دستورالعمل مندرج در بخش ۱۷-۱۳-۵-۷ از سالم بودن عایقکاری انجام شده اطمینان حاصل نمود.

 پس از اتمام عایقکاری سرجوشها، شیرها، اتصالات و نقاط تعمیری و قبل از خوابانیدن لوله در کانال، باید کل طول لوله عایقکاری شده مجددأ با استفاده از دستگاه منفذیاب بر طبق دستورالعمل مندرج در بخش ۱۷-۱۳-۵-۷ مورد آزمایش قرار گیرد تا از سالم بودن نوار پیچی انجام شده اطمینان حاصل شود.