دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۵-۱ کلیات

حفاظت کاتدی نوعی سیستم الکتریکی برای جلوگیری از خوردگی بوده و برای فلزاتی که با خاک، آب و یا سایر الکترولیتها در تماس باشند، مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از بهترین انواع پوششها و کاربرد بهترین روشهای اجرایی عایقکاری نمیتوان سطح خارجی لوله ها را برای مدت طولانی و به طور صد در صد از خطر زنگزدگی محفوظ نگاه داشت، به همین دلیل برای حفاظت لوله های مدفون از زنگ زدگی از سیستم حفاظت کاتدی استفاده میشود. این سیستم که برای حفاظت لوله های فولادی در برابر خوردگی ناشی از زنگزدگی می باشد، سیستمی است تکمیلی و حفاظت از زنگزدگی لوله ها را کامل کرده و نواقص عایق لوله را پوشش داده و ضریب اطمینان حفاظت از لوله را در برابر زنگزدگی افزایش میدهد.

 نصب سیستم حفاظت کاتدی برای شبکه های لوله کشی گاز با لوله های فولادی مدفون و با فشار 2 الی 60 پوند بر اینچ مربع (13790 الی 413686 پاسکال) و با سطح بیش از 5 متر مربع، الزامی است، برای حفاظت شبکه های لوله کشی گاز با سطحی کمتر از 5 متر مربع اجرای پوشش باید مطابق بخش ۱۷-۱۳ باشد.

قبل از اقدام به طراحی سیستم حفاظت کاتدی، باید مقاومت مخصوص خاک در محل مورد نظر برای لوله گذاری و نصب شبکه حداقل در یک نقطه به ازاء هر 500 متر از طول شبکه در عمقهای دفن لوله و ا متر پایین تر اندازه گیری شود.

 در صورتیکه مقاومت مخصوص خاک در محل نصب شبکه از ده هزار اهم سانتیمتر بیشتر باشد، به شرط عدم وجود باکتریهای احیاء کننده سولفات، داشتن PH خنثی و کمتر بودن مقادیر نمکهای کلریدی، سولفاتی و بی کربناتی از حدود بحرانی، برقراری سیستم حفاظت کاتدی الزامی نخواهد بود.