دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۵-۷ نقاط اندازه گیری

اندازه گیری پتانسیل لوله نسبت به خاک از طریق نقاطی که روی خطوط لوله یا تأسیسات مدفون تعبیه یا پیش بینی گردیده است، انجام میشود. در سیستمهای حفاظت کاتدی شبکه های لوله کشی گاز محوطه ها و شهرکهای مسکونی که به روش تزریق جریان انجام میشود، فواصل نقاط باید متناسب با گستردگی شبکه باشد.

 حداقل فاصله بین دو نقطه 300 متر در نظر گرفته شود. در مورد آندهای فداشونده، نقاط اندازه گیری باید در محلهایی که فاصله آن از دو حفره متوالی آندی به یک اندازه است، پیش بینی و نصب شوند.

 به عنوان نمونه شمای عمومی نقاط اندازه گیری در شکل شماره پ-۵-۴ بخش پیوست نشان داده شده است.