دسته‌بندی نشده · دی ۱۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۶-۸ اقدامات قبل از شروع آزمایش

قبل از شروع آزمایشهای مقاومت و نشتی باید کلیه قسمتهای شبکه به طور کامل دفن شده باشد.

آزمایش شبکه هایی که قسمتی از آن مدفون و قسمتی غیر مدفون باشد، ممنوع است. در چنین حالتی باید قسمت مدفون از قسمت غیر مدفون جدا شود و هر قسمت بصورت مجزا مورد آزمایش قرار گیرد.

 در صورتی که لازم باشد قسمتی از یک شبکه لوله کشی مورد آزمایش قرار گیرد، جدا کردن آن قسمت از سایر قسمتها باید به وسیله اتصالات دائمی از قبیل کپ (درپوش جوشی) یا جداسازی به وسیله فلنج انجام شود. استفاده از شیر برای جداسازی یک قسمت از لوله کشی از قسمت دیگر برای آزمایش مجاز نمی باشد.

 جهت انجام آزمایشهای مقاومت و نشتی باید یک چادر یا کاروان جهت استقرار دستگاه های آزمایش تامین گردد. محل نصب چادر یا کاروان آزمایش باید در یک انتهای شبکه لوله کشی و در محل مناسب باشد.