دسته‌بندی نشده · دی ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱-۵ مبحث پنجم: مصالح و فرآورده های ساختمانی

در مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان به مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی و ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و مشخصات فنی و همچنین روش های آزمایش آنها پرداخته می شود. این مشخصات و روش ها می بایستی منطبق بر استانداردهای ملّی ایران بوده و در صورت عدم وجود با استانداردهای معتبر بین المللی تطابق داشته باشد.

در این مبحث همچنین با توجه به اهمیت مسائل بهداشتی، ایمنی و ملاحظات محیطی در اجرای ساختمان، نقش هریک از مصالح و فرآورده های ساختمانی در این موارد در هر بخش گنجانیده شده است.

علاوه بر اینها به شیوه های مناسب انبار کردن، محافظت، حمل و نقل، ساخت و تولید در کارگاه ها پرداخته شده است و با توجه به اثرات متقابل مصالح و تأثیر در دوام آنها، مسأله سازگاری مصالح در هر بخش نیز عنوان گردیده است.

در بخش پایانی و پیوست این مبحث، برخی از مصالح نسبتاً جدید و نیز سیستم های ساختمانی و ارجاع به استاندارد های مربوطه ارائه شده است.