دسته‌بندی نشده · دی ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۲ واحد تصرف

محدودهای مستقل از یک بنا، دارای متصرف یا متصرفانی با مالکیت یا مجوز بهره برداری مشخص، که به وسیله دیوارها و سقف و کف از سایر واحدهای تصرف و فضای عمومی مجزا گردیده است، مانند واحدهای مسکونی، واحدهای کسبی مستقل، مغازه ها و واحدهای اداری مستقل.

 اتاقهای هتلها و سایر ساختمان های اقامتی، خوابگاه ها، بیمارستانها، ادارات و یا غرفه های فروش کالا در فروشگاههای بزرگ، واحد تصرف محسوب نمیشوند.