دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۳-۲ دسته بندی ساختمانها از نظر تعداد طبقات و نحوه قرارگیری بر زمین

ساختمانها، از نظر تعداد طبقات و نحوه قرارگیری بر زمین، در این مبحث به صورت زیر دسته بندی میشوند:

۴-۳-۲-۱ دسته بندی کلی:

 آ- ساختمان های یک و دو طبقه، ب- ساختمان های سه و چهار طبقه و پ- ساختمان های بیش از چهار طبقه تا ارتفاع ۲۳ متر و ت- ساختمان های با ارتفاع بیش از ۲۳ متر.

۴-۳-۲-۲ گروه بندی جزئی:

 آ- ساختمان های یک و دو طبقه:

 گروه ۱: ساختمان های ردیفی و متصل؛

گروه ۲: ساختمان های مجزا و منفصل؛

 گروه ۳: ساختمان های ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی.

ب- ساختمان های سه و چهار طبقه:

 گروه ۴: ساختمان های ردیفی و متصل؛

 گروه ۵: ساختمان های مجزا و منفصل.

 پ- ساختمان های بیش از چهار طبقه تا ۲۳ متر ارتفاع:

گروه ۶: ساختمان های ردیفی و متصل؛

گروه ۷: ساختمان های مجزا و منفصل.

 ت- ساختمان های بلند گروه ۸:

 ساختمان های بیش از ۲۳ متر ارتفاع