دسته‌بندی نشده · بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱-۸-۲ کلیات

آب را نه تنها می‌توان از مصالح ساختمانی مهم به شمار آورد، بلکه نقش آن در کارهای مهندسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا:

الف:  آب در ساختن بتن، ملاتها، شفته و نظایر آن مصرف می‌شود و کمی و زیادی و کیفیت آن در مقاومت ملاتها و بتن اثر می‌گذارد.

ب:   آب برای عمل آوردن و مراقبت از بتن، ملاتهای آبی و شفته، ضروری است.

پ:   ناخالصیهای موجود در آب اختلاط ملاتها و بتن، نه تنها ممکن است بر زمان گیرش، تاب و ثبات حجم اثر بگذارد، بلکه می‌تواند سبب شوره‌زدگی یا خوردگی آرماتورها و سایر اقلام فلزی مدفون در کار شوند.

ت:   در شستشوی مصالح و جداسازی آنها از ناخالصیها از آب بهره‌گیری می‌شود.

ث:   از بخار آب در تولید برخی مصالح، عمل آوردن بتن و گرم کردن پاره‌ای مواد و مصالح و حفاظت کارها از سرما، استفاده می‌شود.

ج:    قسمت عمده سازه‌های آبی در معرض آب قرار می‌گیرند و در بیشتر موارد مواد مضر موجود در آب دریا و آبهای زیرزمینی، سبب بروز اشکالاتی مانند حمله سولفاتها و کلرورها، خوردگی فلزات و مانند اینها می‌شود.

چ:    کمی و زیادی رطوبت و تر و خشک شدن متوالی، می‌تواند باعث انهدام و تخریب کارها شود.

ح:    برخی از اعضای ساختمانها ممکن است در اثر رطوبت دچار صدمه و حتی خرابی شوند، آسیب تزئینات ساختمانی یا پیچیدگی کارهای چوبی، شوره‌زدگی نمای ساختمانها و خوردگی فلزات از جمله این مواردند.

آب را می‌توان از منابعی مانند اقیانوسها، دریاها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، قناتها و چاهها تأمین نمود. در مواردی که منابع آب در یک منطقه محدود و بهای تمام شده آن گران باشد، ممکن است با اتخاذ تدابیری مانند استفاده مجدد از آبهای مصرف شده، بازیافت[1] پسابها و فاضلابهای تصفیه شده نیز تمام یا قسمتی از آب مورد نیاز کارگاههای ساختمانی را فراهم نمود.

بدیهی است در این صورت و درحالی که از آب دریا و اصولاً هر نوع آب مشکوک دیگر استفاده می‌شود، شرایط مندرج در مشخصات برای هر نوع کاربرد باید رعایت گردد.

 

[1]. Recycling