دسته‌بندی نشده · بهمن ۴, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۳-۲ مصالح پوششی مناسب و متداول در کف‌ها، دیوارها و سقف‌ها

برای مصارف مختلف، مصالحی انتخاب می‌شود که در جدول ۲-۱۳-۵ آمده است.

جدول ۲-۱۳-۵: کفپوشها، دیوارپوشها و سقف‌پوشهای متداول و مناسب برای فضاهای مختلف

سقف‌پوش

دیوار‌پوش

کف‌پوش

کاربری فضا

ردیف

انواع اندودهای تخته گچی* + ، چوب* + ، اکوستیک تایل* +، مواد پلاستیکی+*

سنگ* ، سرامیک* ، سرامیک موزائیک* ، کاشی لعابی* ، مواد پلاستیکی* ، کاغذ دیواری، انواع اندودهای گچی و سیمانی، تخته گچی و چوب

سنگ، موزائیک، سرامیک* و سرامیک موزائیکی* (روی ملات سیمانی)، مواد پلاستیکی، مواد نساجی، کفپوش چوبی (روی زیرسازی سیمانی یا موزائیک)

مسکونی

اداری

تجاری

1

مانند مسکونی

سنگ* ، سرامیک* ، سرامیک موزائیک* ، کاشی لعابی، مواد پلاستیکی، کاغذ دیواری* – انواع اندودهای گچی و سیمانی و چوب و  تخته گچی* –

سنگ، موزائیک، سرامیک* و سرامیک موزائیکی* ، مواد پلاستیکی، مواد نساجی* – و چوب* –

آموزشی

2

مانند مسکونی

مانند آموزشی

مانند آموزشی به علاوه کفپوشهای هادی الکتریسیته و فرش لاستیکی

بهداشتی

3

مانند دیوارپوش

انواع اندودهای گچی و سیمانی و فلزات+

بتنی، موزائیک، سرامیک* و سرامیک موزائیکی* سرامیک ضد اسید**و فلزات +

صنعتی

4

مانندمسکونی به اضافه بتن و آجر

مانند آموزشی به اضافه بتن، آجر و موزائیک

مانند آموزشی به اضافه آجر و بتن

هنری

5

انواع اندودهای گچی و سیمانی بتن

بتنی، سنگ، سرامیک* ، سرامیک موزائیک* ، کاشی لعابی، انواع اندودهای سیمانی و گچی

بتنی، موزائیک، مواد پلاستیکی، مواد نساجی، سرامیک* و سرامیک موزائیکی* ، مواد قیری

ورزشی

6

 

انواع اندودهای سیمانی، بتن، سنگ، سرامیک، سرامیک موزائیک

سنگ، موزائیک، بتن، آجر، مواد قیری

محوطه

7

* در آشپزخانه، آبدارخانه، حمام، روشویی و توالت                                                         * – در سالن کنفرانس و نظایر آن

** در صورت وجود مواد شیمیایی اسیدی                                                                  * + اغلب در ساختمانهای اداری و تجاری یا سالنها

+ سردخانه‌ها                                                                                                      اتاقهای عمل و قسمتهای وابسته به آن