دسته‌بندی نشده · بهمن ۶, ۱۳۹۹ ۰

۲-۴-۵ رده بتن

رده بتن و مقاومتهای تعیین شده در جدول ۵-۴-۲ داده شده است. رده بتن با توجه به نقش، عملکرد و اهمیت آن در مشخصات فنی خصوصی و نقشه‌های اجرایی، درج و یا در طول اجرای کار توسط دستگاه نظارت به پیمانکار ابلاغ می‌شود. پیمانکار موظف است با توجه به مندرجات این نشریه نسبت به تأمین مقاومتهای خواسته شده اقدام نماید.

جدول ۵-۴-۲ : موارد کاربرد رده‌های مختلف بتن

موارد کاربرد

مقاومت مشخصه (مگاپاسکال)

رده بتن

ماده پر کننده

6

6 C

ماده پر کننده – بتن نظافت

8

8 C

ماده پر کننده – بتن نظافت- بتن ساده (بدون آرماتور)

10

10 C

بتن ساده، با مراعات شرایطی بتن‌آرمه

12

12 C

بتن‌آرمه

16

16 C

بتن‌آرمه

20

20 C

بتن‌آرمه – بتن پیش‌تنیده

25

25 C

بتن‌آرمه – بتن پیش‌تنیده

30

30 C

بتن‌آرمه – بتن پیش‌تنیده

35

35 C

بتن‌آرمه – بتن پیش‌تنیده

40

40 C

بتن‌آرمه – بتن پیش‌تنیده

45

45 C

بتن‌آرمه – بتن پیش‌تنیده

50

50 C