دسته‌بندی نشده · بهمن ۷, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۳-۰علائم اختصاری

D = بار مرده

Di =وزن یخ

E = بار ناشی از زلزله

Ec = ضریب ارتجاعی بتن 28 روزه، مگاپاسکال

Elc = ضریب ارتجاعی بتن سبک، مگاپاسکال

Es = ضریب ارتجاعی فولاد، مگاپاسکال

fc = مقاومت فشاری مشخصه بتن، مگاپاسکال

F = فشار و وزن مایعات

fa=فشار و وزن مایعات

H = فشار رانشی و وزن خاک

K = ضریب طول مؤثر برای اعضای فشاری

= طول دهانه مؤثر، میلی متر

= طول دهانه آزاد، میلی متر

= طول مهار نشده (بدون اتکا) در عضو فشاری، میلی متر

L = بار زنده

r = شعاع ژیراسیون مقطع عضو فشاری، میلی متر

R  =بار باران

S = بار برف

S r =نیروی مقاوم مقطع

Su =نیروی ایجاد شده در مقطع

T =آثار تجمعی حرارت، وارفتگی و جمع شدگی بتن و نشست نامتجانس تکیه گاه ها

Wu =بار نهایی در واحد طول یا واحد سطح

Ww =بار باد

Wi =بار باد وارد بر یخ

ϒc =جرم مخصوص بتن( kN m3)

ϒf =ضریب جزئی ایمنی عامل ها

ϒn =ضریب اصلاحی بار

εt =کرنش آرماتورهای کششی در حالت کرنش نهایی بتن

Φc =ضریب جزئی ایمنی مقاومت بتن

Φm =ضریب جزئی ایمنی مقاومت مصالح

Φn =ضریب اصلاح مقاومت

Φs =ضریب جزئی ایمنی مقاومت فولاد

λ= ضریبی برای در نظرگرفتن اثر بتن سبک

ρ= چگالی سنگدانه های سبک خشک شده درُاون ( kg m3)