دسته‌بندی نشده · بهمن ۷, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۳-۱ گستره

۹-۱۳-۱-۱: این بخش شامل اصولی برای تحلیل و طراحی سازه ای و اعتبارسنجی از عملکرد تمامی ساختمان های بتنی، بتن آرمه و پیش تنیده می باشد.