دسته‌بندی نشده · بهمن ۸, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱۳-۵اعضای سازه ای

برای تحلیل ساختمان ها لازم است اعضای سازه ای بر حسب مشخصات هندسی به شرح بندهای (۹-۱۳-۵-۱) الی (۹-۱۳-۵-۴) طبقه بندی شوند.

۹-۱۳-۵-۱ اعضای میله ای

در این اعضاء، یکی از ابعاد که طول عضو می باشد بطور قابل ملاحظه ای از دو بعد دیگر بزرگتر است و دو بعد اخیر که ابعاد مقطع هستند اختلاف کمی دارند. در اعضای میله ای ساده نسبت طول به بعد بزرگ مقطع بیش از 4 و در اعضای میله ای پیوسته بیش از 2.5 است.

در اعضای صفحه ای یکی از ابعاد (ضخامت) بطور قابل ملاحظه ای از دو بعد دیگر کوچکتر است. در صفحات نازک نسبت ضخامت به عرض صفحه کمتر یا مساوی 1/10   منظور می شود. دال ها و دیوارها نمونه هایی از صفحات نازک و شالوده ها نمونه هایی از صفحات ضخیم هستند.

۹-۱۳-۵-۳ اعضای پوسته ای

در اعضای پوسته ای مانند اعضای صفحه ای یکی از ابعاد (ضخامت) کمتر از دو بعد دیگر است ، اما میان صفحه آنها که تحت بارهای عمود بر خود قرار می گیرد، تخت نمی باشد.

۹-۱۳-۵-۴ اعضای سه بعدی

در این اعضا هیچ یک از ابعاد اختلاف قابل ملاحظه ای با دو بعد دیگر ندارند و هیچ یک از ضوابط بندهای۹-۱۳-۵-۱ الی۹-۱۳-۵-۳ در مورد آنها صادق نمی باشد.