دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳-۶ ملاحظات معماری

۱۱-۳-۶-۱: قطعات باربر

 ۱۱-۳-۶-۱-۱: قطعات باربر ممکن است بارهای سقف یا کف را تحمل کنند و می توانند بصورت افقی و یا عمودی اجرا شوند. در حالت افقی که بصورت تیر استفاده می شود باید توجه کافی به طراحی برای ترک خوردگی و مقاومت در برابر تمامی حالت های بارگذاری شود. در حالت عمودی به علت اینکه نسبت ارتفاع به ضخامت، مقدار و خروج از مرکزیت بار و تغییر شکل خارج از صفحه ممکن است قابل توجه باشد، این قطعات باید مانند ستون ها طراحی شوند.

 ۱۱-۳-۶-۱-۲: تیرهای باربر محیطی پانل هایی هستند که فاصله افقی بین ستون ها را پوشش می دهند و بارهای ثقلی که اغلب نسبت به تکیه گاه خروج از مرکزیت دارند را تحمل می کنند.

 ۱۱-۳-۶-۱-۳: پانل های پنجره دار ممکن است به صورت پوشش دهنده افقی بین ستون ها و یا عمودی بین سقف ها طراحی شوند، که در حالت افقی مانند تیرها طراحی می شوند.