دسته‌بندی نشده · آذر ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۲-۹-۳ شاخص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جداکننده ها

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در ساختمان مراکز ترابری در جدول ۱۸-۲-۹-۲ ارائه شده است.

جدول ۱۸-۲-۹-۲ : حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) مورد نیاز برای جداکننده ها در مراکز ترابری

نوع جداکننده

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته (Rw) برحسب دسیبل

پوسته خارجی سالن های انتظار فرودگاه ها مشرف به باند پرواز

60

پوسته خارجی سالن های انتظار فرودگاه ها، ایستگاه های مترو و ترمینال ها سالن های انتظار راه آهن

45