دسته‌بندی نشده · آذر ۱۱, ۱۳۹۹ ۰

پ-۱-۳ آرایش آکوستیکی فضاها بر روی سایت فرضی

با توجه به جدول دسته بندی، فضاهای مختلف موقعیت هر دسته فضا بر روی سایت مشخص میگردد. در دسته بندی فضاها به منظور سهولت پیداکردن موقعیت مناسب برروی سایت، از منطقه بندی آکوستیکی شکل پ-۱-۵ استفاده شده است.

درمورد پیداکردن موقعیت فضا ممکن است موارد استثنا نیز وجود داشته باشد، مثلاً سالن اجتماعات که از نظر سازه ای از سایر فضاها جدا شده و ضمناً پنجره ای به بیرون ندارد، باید کاملاً صدابندی گردد. جانمایی محوطه و استقرار فضاها در یک مجموعه آموزشی در شکل پ-۱-۶ و در یک مجموعه مسکونی اداری در شکل پ-۱-۷ نشان داده شده است.

 

شکل پ-۱-۶ :جانمایی محوطه و استقرار فضاها در یک مجموعه آموزشی

شکل پ-۱-۷ : جانمایی محوطه و استقرار فضاها در یک مجموعه مسکونی اداری