دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱-۲ دامنه کاربرد

۹-۱-۲-۱: ضوابط و مقررات این مبحث باید در مشخصات مواد تشکیل دهنده و طرح، محاسبه، اجرا و کنترل ساختمان های بتنی، رعایت شوند. این ضوابط مربوط به ساختمان های بتنی با سنگدانه های معمولی و سبک و سیمان پرتلند یا سیمان آمیخته و با مقاومت مشخصه حداقل برابر۲۰ مگاپاسکال و یا اعضای بتن پیش تنیده با حداقل مقاومت مشخصه ۳۰ مگاپاسکال می باشد.

۹-۱-۲-۲: در مواردی که ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت می باشد، استعلام از دفتر مقررات ملی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.