دسته‌بندی نشده · دی ۲۳, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۸ ساختمان های منفصل

ساختمانهائی هستند که بصورت “کوشک” مانند، در داخل محوطه و ملک بدون اتصال به ساختمان های پلاکهای دیگر قرار دارند.