دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

ماده ۱۲ طرح و ساخت ساختمان موضوع ماده ۲۰ آیین نامه ماده ۳۳

دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان که صلاحیت و توانایی طراحی و اجرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی را به صورت توام دارند، می توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت، نمایند. شرایط عمومی متقاضیان اخذ صلاحیت طرح و ساخت ساختمان به شرح زیر است :

۱۱۲  انحصارا مجری طرحهایی باشند که خود تهیه و ارایه می نمایند.

۲۱۲ تمامی شرایط ، ضوابط و مقررات مربوط به صلاحیت حرفه ای ، تعداد شاغلین مورد نیاز و انجام تعهدات و ارایه تضمین های لازم مندرج در بخش طراحی و اجرای ساختمان این مجموعه شیوه نامه را داشته باشند.

۳۱۲  دارندگان صلاحیت طرح و ساخت نمی توانند نسبت به ارایه خدمات نظارت اقدام نمایند.

۴۱۲ دارندگان صلاحیت طرح و ساخت به غیراز طرحی که خود مجری آن می باشند نمی توانند نسبت به ارایه خدمات طراحی دیگر اقدام نمایند.

۵۱۲ رعایت ظرفیت اشتغال تعیین شده برای خود را بنمایند به ترتیبی که زیربنای کارهای اجرایی در دست اقدام نباید از ظرفیت اشتغال تعیین شده برای آنان حسب شاغل بودن در دفتر مهندسی طرح و ساخت یا شخص حقوقی طرح و ساخت حسب مورد از جداول شماره ۵ تجاوز نماید.

۶۱۲  ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طرح و ساخت عینا همان ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره۵ می باشد.

۷۱۲  ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی دارای صلاحیت طرح و ساخت عینا همان ظرفیت اشتغال مندرج در جدول شماره ۶ می باشد.