دسته‌بندی نشده · شهریور ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۶-۱-۳ تغییر مقررات

۱۶-۱-۳-۱: اگر قسمتی از این مقررات حذف شود یا تغییر کند، موجب بی اعتبار شدن قسمتهای دیگر نمیشود.

۱۶-۱-۳-۲: استفاده از تأسیسات ساختمانهای موجود که طبق قسمت حذف شده یا تغییر یافته قبلاً اجرا شده باشد، مجاز است. ولی توسعه ساختمانهای موجود نباید طبق قسمت حذف شده از مقررات پیشین باشد و باید طبق مقررات جدید اجرا شود.