دسته‌بندی نشده · آذر ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۳-۸ ملاحظات اجرایی

۱۱-۳-۸-۱ جابجایی قطعات

 با توجه به اینکه راستای قطعات بتنی پیش ساخته در حین جابجایی با حالت نهایی اش متفاوت است، مقاومت بتن در نقاط تکیه گاهی برای بارهای وارده به قطعات بتن پیش ساخته در حین ساخت، جابجایی و نصب، مستلزم تجزیه و تحلیل جداگانه ای است.

۱۱-۳-۸-۱-۱: مقرون به صرفه ترین اندازه برای قطعات یک ساختمان، بزرگترین مقدار بدست آمده از عوامل زیر است:

– اندازه حاصل از پایداری و تنش های مجاز روی قطعات در حین جابجایی

– اندازه حاصل از محدودیت های وزن مجاز، حمل و نقل و تجهیزات نصب

– ظرفیت جرثقیل موجود در کارخانه و کارگاه پروژه

– فضای دپو، شعاع چرخش کامیون و سایر محدودیت های کارگاه ساخت و نصب

۱۱-۳-۸-۱-۲: نقاط مخصوص برای بلند کردن قطعات باید به گونه ای تعیین شوند که تنش قطعه در محدوده مجاز باقی بماند و قطعه در حین بلند کردن تراز باشد.

۱۱-۳-۸-۲ تولید

۱۱-۳-۸-۲-۱: در چیدمان خط تولید قطعات بتنی پیش ساخته باید فضای مناسب برای دپوی مصالح، آرماتوربندی، استقرار قالب ها، عمل آوری بتن و دپوی قطعات تولید شده در نظر گرفته شود.

۱۱-۳-۸-۲-۲: ساخت بتن در کارخانجات قطعات بتنی پیش ساخته باید توسط دستگاه های بتن ساز مکانیزه که بصورت دقیق کنترل می شوند صورت گیرد.

۱۱-۳-۸-۲-۳: استفاده از تجهیزات اتوماتیک آرماتوربندی و قفسه بافی در کنار روش آرماتوربندی دستی توصیه می شود.

۱۱-۳-۸-۲-۴: قالب های اصلی خط تولید باید بصورت سیستم قالب های کنار هم قرار گرفته در یک خط طولی، سیستم قالب های باطری یا قالب های خاص و سفارشی قطعات خاص در نظر گرفته شوند.

۱۱-۳-۸-۲-۵: عمل آوری قطعات بتنی پیش ساخته تولید شده باید به صورت تامین گرمایش از طریق بخار آب، شبکه لوله های آب داغ و یا سایر روش های گرمایش باشد و با پوشش عایق مناسب، میزان رطوبت و درجه حرارت در طول مدت عمل آوری کنترل شود.

۱۱-۳-۸-۲-۶: جدا سازی قالب متحرک از بتن باید بدون ایجاد هرگونه خرابی در بتن صورت گیرد.

۱۱-۳-۸-۲-۷: نقاط مخصوص بلند کردن باید در مکانی از قطعه قرار گیرد که تنش ایجاد شده را در محدوده مجاز حفظ کند و از مناسب بودن جهتی که قطعه بلند می شود نیز اطمینان حاصل کند.

۱۱-۳-۸-۲-۸: برای قطعات با هندسه نامتقارن یا مقطع ناقص باید نقاط مکمل کمکی برای بلند کردن قطعه در نظر گرفته شود.

۱۱-۳-۸-۲-۹: در صورتی که بخشی از قطعه دارای مساحت کوچک (مقطع کاهش یافته) و یا کنسول های بزرگ است، اضافه کردن تقویت های فلزی سازه ای به پشت قطعه برای فراهم کردن مقاومت اضافی لازم است.

۱۱-۳-۸-۳ جداسازی قطعه بتنی از قالب ثابت

تعیین عوامل موثر در جدا سازی قطعه بتنی از قالب ثابت یا شاسی برای قرارگیری در محل دپو، حمل و نقل و موقعیت نهایی نصب آنها، ضروری می باشد.

۱۱-۳-۸-۳-۱: به علت آنکه مدول مقطع نسبت به وجه بالایی و پایینی برابر نیست، طراح باید محدودیت طراحی کنترل کننده مبتنی بر موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

 – تنش کششی در هر دو وجه باید از تنش ترک خوردگی بتن کمتر باشد مگر آنکه وجه مورد نظر قطعه در معرض دید (نما) نباشد.

– ترک خوردگی مجاز در هر دو وجه کنترل شود. اگر تنها یک وجه در معرض دید است همان وجه کنترل کننده معیار جداسازی از قالب است.

۱۱-۳-۸-۴ تنظیم تجهیزات حمل و نصب

۱۱-۳-۸-۴-۱: نوع تجهیزاتی که در بلند کردن و قلاب کردن استفاده می شوند، در تنش ها و نیروهایی که در حین جابجایی بوجود می آیند، مؤثر هستند.

۱۱-۳-۸-۴-۲: زمانی که زاویه زنجیر کوچک است، بار ایجاد شده موازی با محور طولی قطعه ممکن است لنگر بزرگی که باعث اثر P-Δ شود را تولید کند. در نتیجه بهتر است از تیر شاهین (پخشی)، دو عدد جرثقیل یا سایر لوازمی که زاویه زنجیر را افزایش میدهد، استفاده گردد.

۱۱-۳-۸-۴-۳: علاوه بر لنگر خمشی طولی، ممکن است لنگر خمشی عرضی ناشی از موقعیت نقاط اتصال بلند کننده با توجه به ابعاد عرضی ایجاد شود.