دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۲-۴ تصویب روش هاى خاص طراحی یا اجرا

اگر براى تحلیل و طراحی، ارزیابی ایمنی، یا اجراى ساختمان هاى موضوع این مبحث روش هاى جدید ابداع و پیشنهاد شوند که کاربرد آنها در این مبحث پیش بینی نشده باشد یا کاملاً منطبق بر ضوابط این مبحث به شمار نیاید، ولی اعتبار آنها از طریق توجیه علمی ثابت شده باشد، ابداع کنندگان این روش ها می توانند از مراجع ذیصلاح درخواست کنند که موضوع جهت بررسی به دفتر امور مقررات ملی ساختمان و کمیته های تخصصی مربوطه ارجاع شود.